Shiny Garage Sleek Premium Shampoo 0.5-5L
Shiny Garage Sleek Premium Shampoo 0.5-5L
Shiny Garage Sleek Premium Shampoo 0.5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Sleek Premium Shampoo 0.5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Sleek Premium Shampoo 0.5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Sleek Premium Shampoo 0.5-5L

Shiny Garage Sleek Premium Shampoo 0.5-5L

Vanlig pris
149 kr
Salgspris
149 kr
Vanlig pris
149 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Shiny Garage Sleek Premium Shampoo er en PH nøytral bøtteshampo med en veldig intens, eksotisk kiwi duft. Bruken av de reneste ingredienser av høyeste kvalitet har gjort det mulig å fremstille et produkt som gir tett skum, utmerket slip og lett å skylle av. Tykt skum oppstår under vask, hjelper med å frigjøre og på en sikker måte fjerne alle urenheter fra lakken uten risiko for riper.

Sjampoen reagerer ikke med polert aluminium, krom eller plast. Det er ekstremt effektivt og samtidig forsiktig og trygt.

  • Blandes 20-30 ml (2-3 korker) produkt til 10 liter vann

  • Veldig intens lukt 

  • Tykt skum

  • Nøytral pH

  • Fjerner ikke voks / tetningsmidler

  • Trygt for polert aluminium, krom

Volum 0,5-5L

ADVARSEL
Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)
Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Merkelementer
Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008
Farepiktogrammer: Signalord: ADVARSEL
Faresetninger H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger: P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P337 + P313
Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.
EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. 5 - 15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer. <5% amfotere overflateaktive stoffer

 Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Øyeirrit. 2 H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Merkelementer elementer~~POS=HEADCOMP

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer: Signalord: ADVARSEL

Faresetninger H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsregler: P280 Bruk vernehansker / vernetøy / vernebriller / ansiktsbeskyttelse P305 + P351 + P338

HVIS I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gjøres enkelt. Fortsett å skylle. P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Oppsøk lege.

EUs forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. 5 - 15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer. <5% amfotere tensider

Andre farer Det er ikke gjort noen vurdering for å bestemme PBT og vPvB