Shiny Garage Scan Inspection Spray 0,5-5L
Shiny Garage Scan Inspection Spray 0,5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Scan Inspection Spray 0,5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Scan Inspection Spray 0,5-5L

Shiny Garage Scan Inspection Spray 0,5-5L

Vanlig pris
119 kr
Salgspris
119 kr
Vanlig pris
119 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Scan Inspection Spray 

En blanding av aktive ingredienser, overflateaktive stoffer og trygge, fordampende løsemidler.

Sammensetningen av ingredienser valgt på denne måten sikrer fullstendig fjerning av resterne  oljer fra polishen, slik at den er nullstilt og klar for korreksjon eller påføring av voks, tetningsmasse eller kvarts / keramisk belegg. Som et resultat vil de påførte produkter binde seg til overflaten bedre.

Scan Inspection Spray kjennetegnes av en behagelig lukt, den er uten hydrokarboner og kan derfor brukes uten hindringer i lukkede rom uten behov for en beskyttende maske.

 

Volum 0,5-5L

ADVARSEL

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008) H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Merkelementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Farepiktogrammer:

Signalord: ADVARSEL

Faresetninger H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger: P280 Bruk øyevern / ansiktsbeskyttelse P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk