Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil TFR 1-5L (foam)
Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil TFR 1-5L (foam)
Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil TFR 1-5L (foam)
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil TFR 1-5L (foam)
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil TFR 1-5L (foam)
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil TFR 1-5L (foam)

Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil TFR 1-5L (foam)

Vanlig pris
229 kr
Salgspris
229 kr
Vanlig pris
229 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Shiny Garage Pre-Wash Citrus Oil TFR er et avansert for vask produkt som oppskriften er basert på naturlige sitrusoljer kjent for utmerket avfetting og oppløsning av smuss egenskaper. I kombinasjon med avanserte fuktings- og rense ingredienser ble dette et ekstremt effektivt vaskeprodukt.

Pre-Wash Citrus TFR har en veldig god avfettingsegenskap, ideell til skumkanon som for vask før grundig rengjøring eller korreksjon.

Fjerner ikke voks og annen lakkbeskyttelse.

Skånsom, skader ikke lakk, plast, vinyl mm.

Fjerner snavs eller insekter perfekt.

Pre-Wash Citrus TFR kan påføres som en spray eller som et aktivt skum.

Bruksanvisning:

- Sørg for at overflaten er kald,

- Ikke bruk i direkte sol,

Skum:

1.100 ml produkt fortynnet i 1 liter varmt vann,
2. spray overflaten og la stå i 4-5 minutter og skyll,
Spray:
Avhengig av tilsmussingsgraden, fortynn produktet i 1 liter varmt vann,
2. spray overflaten og la stå i 4-5 minutter,
3. Ikke la tørke, skyll deretter.

Sterkt tilsmusset / forhåndsvasket - 50 ml produkt per 1 liter vann
Regelmessig vask av beskyttede biler - 25 ml produkt per 1 liter vann

Volum. 1-5L


Fare

Etsende/irriterende for huden

H315 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne


Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade


Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)
Fareutsagn:
H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.
Sikkerhetssetninger:
P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313
Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.
Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk