Shiny Garage Blue Snow Foam 1- 5L
Shiny Garage Blue Snow Foam 1- 5L
Shiny Garage Blue Snow Foam 1- 5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Blue Snow Foam 1- 5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Blue Snow Foam 1- 5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Blue Snow Foam 1- 5L

Shiny Garage Blue Snow Foam 1- 5L

Vanlig pris
129 kr
Salgspris
129 kr
Vanlig pris
129 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

 

Shiny Garage Blue Foam er et PH nøytralt skum og det mest innovative skummet vi har laget. Bruken av et fargestoff gjør det mulig å bruke det på lyse biler.

Her er det brukt en veldig behagelig herre parfyme duft.

Blue Foam er et skumm som fungerer bra uten å måtte jobbe alt for mye med skummet. Vi anbefaler for bruk i skummkanon, men egner seg også for bruk i Mesto, Marolex Foamer håndpumpe.

MERK!

Bruk vernehansker ved blanding av skum.

Hvis huden, klær eller andre elementer blir eksponert for skummet, skyll deretter under rennende vann.

Ikke la skummet tørke på lakken.

Ikke bruk på stoff tak, Kabriolet.Bruk:

For å vaske en mellomstor bil, ca 200 ml blandes med vann.

Nå enda bedre egenskaper!

Fantastisk skum som henger på lakken i opptil 7 minutter,

Veldig hyggelig duft av herre parfyme,

Forbedrede vaskeegenskaper,

Anbefalt blandingsforhold:

Skumkanon 125 ml produkt og 1 liter vann.

Marolex Axel pumpekanne 20-40 ml produkt og 1,5 L vann.

 

Volum 1-5 L

FARE

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Fareutsagn:

H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger:

P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.

Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA


For Datablad se linken under.

 

Norsk-Engelsk