Shiny Garage Yellow Snow Foam 1-5L
Shiny Garage Yellow Snow Foam 1-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Yellow Snow Foam 1-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Yellow Snow Foam 1-5L

Shiny Garage Yellow Snow Foam 1-5L

Vanlig pris
129 kr
Salgspris
129 kr
Vanlig pris
129 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Shiny Garage Yellow Foam er det mest innovative skummet vi har laget. Bruken av et fargestoff gjør det mulig å bruke det på lyse biler.

Her er det brukt en veldig intens og behagelig banan duft.

Yellow Foam fungerer bra uten å måtte jobbe med skummet. Vi anbefaler det spesielt sammen med Mesto / Marolex  Foamer Pumpekanner.

MERK!

Bruk vernehansker ved blanding av skum.

Hvis huden, klær eller andre elementer blir skitne, vask skummet under rennende vann.

Ikke la skummet tørke på lakken.

Ikke bruk på stoff tak på Kabriolet.

Ikke bruk i direkte sollys.

Bruksanvisning:

For å vaske en mellomstor bil, ca 200 ml blandes med vann.

Nå enda bedre egenskaper!

Fantastisk skum som henger på lakken i opptil 7 minutter,,

Forbedrede vaskeegenskaper,

Anbefalt blandingsforhold: 100 ml produkt og 1 liter vann,

Volum 1-5L

FARE

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Fareutsagn:

H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger:

P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.

Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

 

For Datablad se linken under.


Datablad