Shiny Garage Red Devil Degreaser 1-5L
Shiny Garage Red Devil Degreaser 1-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Red Devil Degreaser 1-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Red Devil Degreaser 1-5L

Shiny Garage Red Devil Degreaser 1-5L

Vanlig pris
199 kr
Salgspris
199 kr
Vanlig pris
199 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Shiny Garage Red Devil HD Nano

Et Alkalisk produkt PH 10 som vi har jobbet med i svært lang tid.

Som navnet antyder, er det utrolig effektivt, det fjerner vanskelig smuss , som fett, smuss, insekter og vegforurensning.

Takket være nano-teknologien etterlater preparatet et belegg på de delene som rengjøres, noe som betyr at smuss ikke fester seg så fort, og det er mye lettere å rengjøre dem igjen senere.

Alkalisk såpe som brukes som forvask.

Red Devil kan også brukes til å rengjøre plast inni, vask av tekstil, etc., ved en passende fortynning.

  • ekstremt effektiv og samtidig trygg,
  • økonomisk, fortynning fra 1: 5 til 1: 100,
  • nano teknologi,
  • ikke-irriterende lukt,
  • multifunksjonell avfettingsmiddel for både eksteriør og interiør.


Volum 1-5L

ADVARSEL

Faresetninger: H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger:

P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

Inneholder:

Alkoholer, C12-15, etoksylert 3 - 5 TE (CAS: 68131-39-5) Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. 5 - 15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer, anioniske overflateaktive stoffer, EDTA og dets salter

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk