Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner 1-5L
Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner 1-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner 1-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner 1-5L

Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner 1-5L

Vanlig pris
129 kr
Salgspris
129 kr
Vanlig pris
129 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Garage Shiny Pure Black Tire Cleaner er et produkt for rengjøring av dekk gummideler og bil matter. En forbedret sammensettning gjør at overflateaktive midler trenge ned og løsner smuss fra overflaten, slik at det blir helt rent og fritt for fett.

Pure Tire Cleaner er ikke bare et rengjøringsprodukt, vi gikk ett skritt videre og beriket dens sammensetning, slik at påføringen gjenvinner sin opprinnelige farge.

Pure Tire Cleaner er et konsentrat, du bestemmer hvor sterk løsningen du trenger for øyeblikket. Med en liter kan du tilberede maksimalt 5L ferdig produkt.

Bruk:

- Fukt området med produktet som skal renses,
- La produktet virke i ca. 1 minutt,
- Med en pensel eller børste fordel produktet,
- Skyll grundig med vann,
- Hvis det er nødvendig å gjenta de foregående trinn.

Kommentarer på detaljer:

- Før du bruker produktet, gjør testen på et mindre synlig sted,
- Bruk på en kald overflate
- Unngå polerte felger
- Ikke la produktet renne utover felgene, kun til dekk med en børste eller pensel og la det stå i ca 1 minutt
- Ikke la tørke
- Bruk hansker.


Volum 1-5L

FARE

Faresetninger: H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på huden og øyeskader.

Sikkerhetssetninger: P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P301 + P330 + P331

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE indusere oppkast P303 + P361 + P353

VED HUDEN (eller håret): Fjern forurensede klær straks. Skyll / dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle

Datablad 

Norsk-Engelsk