Shiny Garage Pink Alkalisk Snow Foam 1- 5L
Shiny Garage Pink Alkalisk Snow Foam 1- 5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Pink Alkalisk Snow Foam 1- 5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Pink Alkalisk Snow Foam 1- 5L

Shiny Garage Pink Alkalisk Snow Foam 1- 5L

Vanlig pris
219 kr
Salgspris
219 kr
Vanlig pris
219 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

 

Shiny Garage Pink Foam er et alkalisk skum, det mest innovative skummet vi har laget. Bruken av et fargestoff gjør det ekstra gøy å bruke det på lyse biler.

Her er det brukt en veldig intens og behagelig pære-sitrongress duft.

Pink Foam fungerer bra uten å måtte jobbe med skummet. Vi anbefaler det spesielt sammen med MTM Skumkanon eller Marolex Foamer håndpumpe/Pumpekanner

MERK!

Bruk vernehansker ved blanding av skum.

Hvis huden, klær eller andre elementer blir eksponert for skummet, skyll deretter under rennende vann.

Ikke la skummet tørke på lakken.

Ikke bruk på stoff tak på Kabriolet.

Ikke bruk i direkte sollys.Bruksanvisning:

For å vaske en mellomstor bil, ca 200 ml blandes med vann.

Nå enda bedre egenskaper!

Fantastisk skum som henger på lakken i opptil 7 minutter,

Veldig hyggelig duft av en saftig pære med et snev av sitrongress,

Forbedrede vaskeegenskaper,

Anbefalt blandingsforhold: 200 ml produkt og 1 liter vann,

Volum 1-5L

FARE

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Fareutsagn:

H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.

Sikkerhetssetninger:

P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.

Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

For Datablad Se Linken Under

Norsk