Shiny Garage D-Tox Iron&Fallout Remover 0.5-5L
Shiny Garage D-Tox Iron&Fallout Remover 0.5-5L
Shiny Garage D-Tox Iron&Fallout Remover 0.5-5L
Shiny Garage D-Tox Iron&Fallout Remover 0.5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage D-Tox Iron&Fallout Remover 0.5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage D-Tox Iron&Fallout Remover 0.5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage D-Tox Iron&Fallout Remover 0.5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage D-Tox Iron&Fallout Remover 0.5-5L

Shiny Garage D-Tox Iron&Fallout Remover 0.5-5L

Vanlig pris
199 kr
Salgspris
199 kr
Vanlig pris
199 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

 

Shiny Garage D-Tox 

Er et produkt som fjerner metalliske urenheter. Det fjerner lett rust og metallpartikler fra lakerte overflater, glass, gummi og krom som har festet seg. Ideell for pre-rengjøring på lakk eller felger. Under applikasjonen oppstår en reaksjon som et resultat av at produktet begynner å "blø". Vi er ikke redde for å si at dette er den beste av sitt slag på markedet.

Bruken av ny råmaterialeteknologi sikrer enkel påføring, umiddelbar handling på smuss og høy viskositet. Dette betyr at produktet forblir på den rengjorte overflaten i svært lang tid, takket være at det trenger gjennom smusset i lengre tid og fjerner det mer effektivt. Dette muliggjør en raskere reaksjon av produktet, og dermed en kortere tid som trengs for å fjerne metalliske urenheter.

MERK!
Produktet kan ikke brukes på en varm overflate, brukes i skyggen. For elementer som glass, plast, gummi, krom eller aluminium, kontroller før bruk. Bruk i godt ventilerte rom, bruk vernehansker.


 Volum 1-5L

ADVARSEL

Klassifisering (forordning (EF) Nr. 1272/2008)
Fare:


H319 Forårsaker alvorlig øyeirritasjon. H317 Kan forårsake allergisk hudreaksjon. H315 Forårsager hudirritasjon.
Sikkerhetsettninger: P280 Bær beskyttelseshansker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansiktsbeskyttelse. P302+P352
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rikelig såpe og vand P305+P351+P338
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsiktig med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gjøres let. Fortsett skylning. P333+P313
Ved hudirritasjon eller utslet: Søk legehjelp. P337+P313
Ved vedvarende øjeirritasjon: Søk legehjelp
Farebestemmende komponent(er) for etikettering: Inneholder: Sodium mercaptoacetate EU regulation on soap and detergents EC/648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, amfotere overflateaktive stoffer

For Datablad, se linken under.

Norsk-Engelsk