Shiny Garage Carpet Cleaner 1-5L
Shiny Garage Carpet Cleaner 1-5L
Shiny Garage Carpet Cleaner 1-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Carpet Cleaner 1-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Carpet Cleaner 1-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Carpet Cleaner 1-5L

Shiny Garage Carpet Cleaner 1-5L

Vanlig pris
179 kr
Salgspris
179 kr
Vanlig pris
179 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Shiny Garage Carpet Cleaner er utviklet for entusiaster og fagfolk. Produktet er laget for vasking av alle typer tekstiloverflater (for eksempel sete trekk, dørpaneler, gulvmatter på gulv, gulvbelegg, etc.) Den kan også brukes som flekk fjerner.

Carpet Cleaner er et svært konsentrert produkt som har svært gode rengjørings- og avfettingsegenskaper, og tar vare på fargene.

Den setter ikke flekker eller hvite merker på rensede overflater, det er trygt for plastelementer og den har en behagelig, frisk duft.

Anbefalt fortynning:
- flekkfjerning 1: 5-10 (100-200ml per 1 liter vann),
- manuell vask / spray 1: 10-30 (25-100ml per 1 liter vann),
- maskin rensing 1: 10-30 (25- 100 ml per 1 liter vann).

Før bruk, kontroller produktets effekt på et ubemerket sted.

Volum 1-5L

ADVARSEL

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Skin Irrit. 2 H315 Forårsaker hudirritasjon.

Farepiktogrammer: Signalord: ADVARSEL

Faresetninger: H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H315 Forårsaker hudirritasjon. Sikkerhetssetninger: P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P302 + P352 VED HUDEN: Vask med mye såpe og vann P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle.

Farlige merkekomponenter:

EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer <5% anioniske overflateaktive stoffer <5% EDTA-parfyme

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk