Shiny Garage Bug Off Insect Remover 0,5-5L
Shiny Garage Bug Off Insect Remover 0,5-5L
Shiny Garage Bug Off Insect Remover 0,5-5L
Shiny Garage Bug Off Insect Remover 0,5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Bug Off Insect Remover 0,5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Bug Off Insect Remover 0,5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Bug Off Insect Remover 0,5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Bug Off Insect Remover 0,5-5L

Shiny Garage Bug Off Insect Remover 0,5-5L

Vanlig pris
149 kr
Salgspris
149 kr
Vanlig pris
149 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Shiny Garage Bug Off Insect Remover 

Et effektivt, klar til bruk produkt som fjerner insekter. Produktet inneholder en komponent som effektivt løsner/fjerner de fleste typer.

Den nøytrale pH gjør preparatet trygt for alle typer overflater.

Ikke bruk i sol eller på en varm overflate.

Ikke la produktet tørke.

  • Påfør preparatet på tørkede insekter,
  • Påfør på kjølig lakk,
  • Vent ca 30s-1minutt,
  • Skyll under høyt trykk.

Volum 0,5-5L

ADVARSEL

Faresetninger: H318 Gir alvorlig øyeskade. H315 Forårsaker hudirritasjon.

Sikkerhetssetninger: P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313

Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege

Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8), alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004 . <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

For Datablad se linken under


Norsk-Engelsk