NERTA NOVO WAX - 5 LITER
NERTA NOVO WAX - 5 LITER
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, NERTA NOVO WAX - 5 LITER
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, NERTA NOVO WAX - 5 LITER

NERTA NOVO WAX - 5 LITER

Vanlig pris
1.199 kr
Salgspris
1.199 kr
Vanlig pris
1.199 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

NOVO WAX er en høykonsentrert voks basert på grønne råmaterialer. Nerta Novo Foam Wax er et produkt som skal brukes etter vask av bil for, å gi den en hurtig beskyttelse med meget god vannavrenning. Kan fint legges med skumkanon.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

 Advarsel - H315 Irriterer huden.
 Advarsel - H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302 + P35 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.