Shiny Garage Citrus Pre Cleaner 0,5-5L
Shiny Garage Citrus Pre Cleaner 0,5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Citrus Pre Cleaner 0,5-5L
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Citrus Pre Cleaner 0,5-5L

Shiny Garage Citrus Pre Cleaner 0,5-5L

Vanlig pris
149 kr
Salgspris
149 kr
Vanlig pris
149 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

Shiny Garage Citrus Pre Clean er et avansert for vask produkt som oppskriften er basert på naturlige sitrusoljer kjent for utmerket avfetting og oppløsning av smuss egenskaper. I kombinasjon med avanserte fuktings- og rense ingredienser ble dette et ekstremt effektivt vaskeprodukt. Preparatet inneholder ikke natrium/kaliumhydroksid og er lett biologisk nedbrytbart.

Produktet er klart til bruk og har en behagelig sitrusduft.

Hvordan å bruke:

Påfør produktet på tørr og kjølig lakk
Dekk overflaten som skal rengjøres grundig med produktet
La stå i 3-5 minutter og skyll grundig med høytrykk
Ikke la produktet tørke ut.

- Ikke bruk i direkte sol,

 

Fare
Etsende/irriterende for huden

H315 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne


Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade


Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)
Fareutsagn:
H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.
Sikkerhetssetninger:
P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313
Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.
Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

For Datablad se linken under.

Norsk