Shiny Garage Snow Wash - 3-trins klargjøringssett

Shiny Garage Snow Wash - 3-trins klargjøringssett

Vanlig pris
699 kr
Salgspris
699 kr
Vanlig pris
699 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Shiny Garage Snow Wash er et 3-trinns klargjøringsett, som inkluderer forvask, vask og skylle coating. Alle de tre er laget for bruk med høytrykksspyler og skumkanon. Snow Wash-settet kan brukes separat eller sammen for å få bilen til å skinne igjen. Settet er et godt valg for regelmessig vedlikehold og nok til mange vask.

Pakken inneholder:

1 x Wet Protector 2.0 WETCOAT - SKYLLECOATING - 1L. (spray på skyll av m/høytrykk)

Se brukerveiledning video HER

1 x Pre Wash Citrus Oil TFR - Traffic Film Remover - 1L. (Skumkanon)

1 x Double Sour Shampoo & Foam - Snow Foam - Skumvask - 1L. (Skumkanon)

 

Wet Protector:

ADVARSEL

Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)

Faresetninger: H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger: P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P337 + P313

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp

Farlige merkekomponenter: EUH208 Inneholder 3,7-dimetyl-2,6-oktadienal. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: parfyme (CITRAL, LIMONS)

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk

 

 

Pre Wash:

Fare

Etsende/irriterende for huden

H315 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne


Fare

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H318 Gir alvorlig øyeskade


Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)
Fareutsagn:
H315 Forårsaker hudirritasjon. H318 Gir alvorlig øyeskade.
Sikkerhetssetninger:
P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P332 + P313
Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. P337 + P313
Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege.
Inneholder: Tetranatriumsalt [EDTA] (CAS: 64-02-8) alkoholer, C12-14, etoksylert (1-2,5 TE) (CAS: 68891-38-3) EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. <5% anioniske overflateaktive stoffer, EDTA

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk

 

Double Sour: 

Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til CLP